ALGEMENE VOORWAARDEN VOETBALKAMP

 

 

 

Inschrijving en betaling

Inschrijven gebeurt door het compleet invullen van het aanmeldingsformulier.

 

Annuleren

Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de opdrachtgever zich definitief ingeschreven voor deelname aan het voetbalkamp waarvoor hij/zij zich heeft opgegeven. Als een deelnemer door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit per mail kenbaar te worden gemaakt aan Arno Splinter Sport Events.

 

Bij annulering voor een voetbalkamp is de volgende regeling van toepassing:

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, geplande voetbalkampen uit te stellen of af te gelasten o.a. in verband met een naar het oordeel van opdrachtnemer te gering aantal deelnemers of onbespeelbaar trainingsveld.

 

Overmacht

Indien Arno Splinter Sport Events door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Arno Splinter Sport Events gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden.

Onder overmacht zoals bedoeld in dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een sportkamp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 40 deelnemers per kamp. Arno Splinter Sport Events dient de deelnemer minimaal 1 week voor aanvang van het kamp hiervan in kennis te stellen. Uiteraard vindt hierbij volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats.

 

Instructies en gedragsregels

De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van Arno Splinter Sport Events, ter bevordering van een goed verloop van het kamp. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Arno Splinter Sport Events hanteert.

Een deelnemer die de medewerkers van, of overige deelnemers aan Arno Splinter Sport Events hinder of overlast bezorgt, kan door Arno Splinter Sport Events van (voortzetting van) het sportkamp worden uitgesloten.

 

Aansprakelijkheid

De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die voor Arno Splinter Sport Events zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels inbegrepen - van de deelnemer.

Arno Splinter Sport Events is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.

Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer.

 

Medicijngebruik

Indien uw kind medicijnen gebruikt dient u deze bij aanvang van de voetbalkamp af te geven aan de begeleiders samen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

 

Niet leuk is geld terug garantie

Als uw kind voor de eerste keer mee doet met Arno Splinter Sport Events voetbalkamp en hij/zij vindt het niet leuk (genoeg) en wil eerder naar huis. Dan ontvangt u het inschrijfgeld terug van de niet afgemaakte dagen. Voor u als ouder een stuk extra zekerheid en voor uw kind een prettig idee dat hij/zij het kan proberen zonder risico. De "niet leuk is geld terug garantie" is geldig:

• Voor elke nieuwe deelnemer

• Exclusief de kosten van het ontvangen tenue;

• Uw kind hoeft geen exacte reden te geven. Als hij/zij het zelf aangeeft is het voor ons voldoende.

 

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van het voetbalkamp nog 2 weken door Arno Splinter Sport Events bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Arno Splinter Sport Events gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan het Leger des Heils.

 

Foto’s / Video’s

Tijdens het voetbalkamp worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van Arno Splinter Sport Events promotiemateriaal, mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van het voetbalkamp kenbaar te maken.